Početna / Opšti uslovi korišćenja sajta

Opšti uslovi korišćenja sajta

Opštim uslovim poslovanja PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU USLUGE, UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU ECOMEX doo ČAČAK, ulica Bulevar Oslobodilaca 86, Matični broj 07369123, PIB 100897904, saglasno članu 142. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ, broj 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Sl list SRJ broj 31/93, Sl. list SCG broj 1/2003 i Sl. glasnik RS, broj 18/2020) uređuju se međusobni odnosi između privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK i kupaca i/ili korisnika usluga.

1. Opšte odredbe


 •  Opšti uslovi prodaje i isporuke odnosno opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu opšti uslovi/opšti uslovi poslovanja) dostupni su svim korisnicima robe i usluga privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK na sajtu firme www.ecomex.co.rs.
 •  Opšti uslovi poslovanja sadrže standardne uslove koji se primenjuju na sve kupce/korisnike usluga prilikom uspostavljanja poslovnih odnosa između kupaca/korisnika usluga i privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK i koji se odnose na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih dogovorenih poslova i druga pitanja značajna za poslovanje u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i dobre poslovne prakse.
 •  Opšti uslovi poslovanja mogu vremenom da se menjaju, dopunjuju ili zamene, o čemu ECOMEX doo ČAČAK pismeno obaveštava kupce/korisnike usluga. Pravo na promene i dopune ima samo ECOMEX doo ČAČAK.
 •  Isporuke, usluge i ponude privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK vrše se isključivo prema dole navedenim uslovima poslovanja. Ovi opšti uslovi poslovanja važe za sve buduće poslovne odnose, čak i ako njihova primena nije izričito dogovorena i eksplicitno navedena. U svakom slučaju, odredbe o pravu vlasništva, dodatnim sigurnostima i isključivanju prava na nadoknadu štete koji su navedeni u ovim uslovima važe kako je dogovoreno.
 • Uslovi poslovanja smatraju se prihvaćenim najkasnije u trenutku prijema robe ili usluga. Opšti uslovi poslovanja kupaca/korisnika usluga mogu se smatrati ugovorenim samo ako su u skladu sa ovim uslovima poslovanja. Eventualna povrat ili prijem robe ili plaćanje ili povrat novca bez protivljenja u ime privrednog duštva ECOMEX doo ČAČAK ni u kom slučaju ne znači potvrdu drugih uslova poslovanja. Ovim se osporavaju suprotne tvrdnje kupca/korisnika usluga kojima isti upućuje na svoje uslove poslovanja odnosno kupovine. Drugi uslovi poslovanja, kao i izmene i dopune ovih uslova poslovanja primenjuju se samo ako ih je privredno društvo ECOMEX doo ČAČAK potvrdilo u pismenoj formi.
 • Poslovna pošta koja se dobija programima za obradu podataka (npr. potvrde o porudžbini, računi, potraživanja, izvodi sa računa, opomene za plaćanje) važi bez potpisa.
 • Prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojima je regulisana ova predmetnopravna oblast u Republici Srbiji privredno društvo ECOMEX doo ČAČAK obaveštava kupce/korisnike usluga da lične podatke koje dostavljaju duštvu i kojima društvo pristup prilikom realizacije dogovorenih poslova koriste se isključivo radi poslovnih potreba, u cilju realizacije dogovorenih pravnih poslova i realizacije zaključenih ugovora, te da isti elektronski obrađuju i upotrebljavaju samo u okviru privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK.
 • Ukoliko neka odredba ovih uslova ne važi u potpunosti ili delimično, to ne utiče na punovažnost ostalih uslova, a što korisnik robe i usluga privrednog društva ECOMEX doo ČAČAK prihvata danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova. U slučaju da bilo koja od odredaba ovih opštih uslova u bilo kom trenutku bude nevažeća ili ništava ili ukoliko bude proglašena nevažećom ili ništavom od strane suda ili drugog organa, to nevaženje odnosno ništavost neće narušavati važenje drugih odredaba ovih opštih uslova poslovanja koji se imaju smatrati pojedinačno važećim. Ugovorne strane će, u slučaju takvog nevaženja ili ništavosti preduzeti sve radnje koje su razumno potrebne u cilju realizacije namene nevažeće odnosno ništave odredbe, uključujući izmene i dopune ovih opštih uslova, dokle god su iste u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

2. Informacije o pravnom licu ECOMEX doo ČAČAK

 •  Privredno društvo za proizvodnju usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu ECOMEX doo Čačak, ulica Bulevar Oslobodilaca 86, MB 07369123, PIB 100897904, tekući račun 325-9500500157547-42 koji se vodi kod OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, koga zastupa direktor Darko Đukić
 •  Telefon +38132 5350350 (skraćeno 032/535-03-50)
 •  Fah: +38132 5350350 (skraćeno 032/535-03-50)
 •  E-mail: info@ecomex.co.rs

2.1 Kontakt podaci – korisnički servis

+381 (0) 32 5350 350

3. Definicija pojmova

Pojedini pojmovi, koji su upotrebljeni u Opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje:

 •  Ugovor označava sporazum o prodaji između ECOMEX doo Čačak i kupca/korisnika usluga, zajedno s Opštim uslovima poslovanja, dodacima i prilozima, koji, vremenom, mogu da se promene i dopunjuju.
 •  Kupac je pravno lice ili fizičko lice upisano u odgovarajući registar koje naručuje robu i usluge od privrednog društva ECOMEX doo Čačak.
 •  Poslovni partner označava preduzeće, društvo ili samostalnog preduzetnika koji potpisuje Ugovor.
 •  Ugovorne strane/Strane označavaju uvek privredno društvo ECOMEX doo Čačak sa jedne strane i kupca/korisnika usluga sa druge strane.
 •  Narudžbina predstavlja narudžbinu u pisanom ili elektronskom obliku i prihvaćena od strane ECOMEX doo Čačak.
 •  Usluga predstavlja uslugu koju privredno društvo ECOMEX doo Čačak pruža uz naknadu po narudžbini/ugovoru.
 •  Usluge trećih lica označavaju vršenje usluga od strane poslovnih partnera, koji nisu članovi privrednog društva ECOMEX doo Čačak i ne smatraju se licem povezanim licem sa privrednim društvo ECOMEX doo Čačak u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021)), ali je vršenje usluga odobreno od strane privrednog društva ECOMEX doo Čačak.
 •  Provizije označavaju provizije i druge dažbine, određene Opštim uslovima poslovanja, dodacima ili obaveštenjima izdatih od strane ECOMEX doo Čačak.
 •  Pravo označava zakon, podzakonski akt ili Opšte uslove poslovanja.
 •  Isporuka je potvrda o isporuci proizvoda i usluga.
 •  ECOMEX doo Čačak je Privredno društvo za proizvodnju usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu ECOMEX doo Čačak, ulica Bulevar Oslobodilaca 86, MB 07369123, PIB 100897904, tekući račun 325-9500500157547-42 koji se vodi kod OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, koga zastupa direktor Darko Đukić, koji je ugovorna strana ovih opštih uslova.
 •  Roba označava kupovinu robe i usluga koje je ECOMEX doo Čačak odobrio klijentu/korisniku usluga u skladu s Opštim uslovima poslovanja.
 •  Dan označava kalendarski dan, osim ako ugovor izričito ne navodi drugačije.
 •  Račun ili e-račun označava finansijski dokument, izdat na papiru ili u elektronskom obliku, koji sadrži podatke o transakcijama, izdat u skladu sa važećim propisima.
 •  Trgovina na veliko (veleprodaja, veletrgovina) je kupovina robe radi dalje prodaje i/ili pružanje usluga pravnim ili fizičkim licima upisanim u odgovarajući registar.
 •  Trgovina na malo (maloprodaja) je prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva.

4. Ponuda i zaključivanje ugovora

 •  Ugovori, ponude, okvirni ugovori, ugovori o isporuci, nalozi i rasporedi isporuke, kao i njihove izmene i dopune punovažni su u pismenoj formi. Zaključivanje ugovora i dogovori postaju obavezujući tek pismenom potvrdom ili isporukom od strane privrednog društva ECOMEX doo Čačak, pri čemu u poslednjem slučaju račun zamenjuje potvrdu ugovora. Isto važi za dopune, promene ili dodatne dogovore.
 •  Ponude ECOMEX doo Čačak su podložne promeni i ne smeju se predati trećoj strani.
 •  Crteži, slike, dimenzije, težine ili drugi podaci o kapacitetu u prospektima, cirkularnim ponudama, cenovnicima, drugim objavama ili ECOMEX doo Čačak ponudama i/ili dokumentima, koji su njihov deo, su samo približno merodavni.
 •  Odstupanja od ponude i cenovnika ili drugi predlozi stupaju na snagu tek kada ih ECOMEX pismeno potvrdi.

5. Cene

 • Cene robe i usluga određuje se Ugovorom, uz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa koji se tiču platnog prometa i deviznog poslovanja.
 • Na prodajne cene Privrednog duštva ECOMEX doo Čačak, ukoliko nije drugačije dogovoreno, dodaju se troškovi pakovanja i prevoza, kao i porez na dodatu vrednost koji važi na dan isporuke.
 • Sva znatna povećanja troškova nastala najkasnije u roku od dva meseca posle zaključenja ugovora, mimo odredbe iz prethodne alineje, a u slučaju da Kupac ne preuzme robu shodno odredbama ugovora, što za posledicu može imati povećanje svih oblika troškova koje ima Prodavac (materijalni troškovi, troškovi zarada, energetski troškovi, zakonske odredbe i dr) predstavljaju osnov za dodatnu naplatu, shodno pozitivnopravnim propisima Republike Srbije.
 • Kod porudžbina za koje nije dogovorena cena, važe aktuelne cene ECOMEX doo Čačak na dan isporuke.

6. Uslovi plaćanja

 • Ukoliko Ugovorom nije postignut dogovor o načinu plaćanja, tada je Kupac dužan da se pridržava roka plaćanja koji je naveden na komercijalnim dokumentima ECOMEX doo Čačak (ponuda, potvrda narudžbine, faktura), a koji glase na njegovo ime. Svi naknadno odobreni popusti kupcu, knjižna odobrenja i sl, moraju biti predmet ponovnog dogovora, i njihovo odobravanje je nezavisno od izvršenja plaćanja. Plaćanja se vrše nezavisno od prijema robe i od eventualnih prijava mana robe.
 • Ukoliko nije drugačije dogovoreno, računi izdati od strane privrednog društva ECOMEX doo Čačak se mogu platiti najkasnije 45/60/90 dana posle izdavanja računa shodno odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. glasnik RS, broj 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 – drugi zakon, 130/2021, 129/2021-drugi zakon i 138/2022). Smatra se da je plaćanje izvršeno tek od dana kada privredno društvo ECOMEX doo Čačak može da raspolaže iznosom.
 • Plaćanja se po pravilu vrše bankovnim transferom, ukoliko nije drugačije dogovoreno.
 • Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka plaćanja kupac/korisnik usluga pada u docnju bez predhodne opomene. Kupac/korisnik usluga takođe pada u docnju kada ne izvrši plaćanje ni nakon prijema opomene, koja se daje nakon dospeća kupoprodajne cene.
 • Nije dozvoljeno zadržavanje plaćanja ili poravnanje zbog eventualnog spornog protivpotraživanja kupca/korisnika usluga koje ECOMEX doo Čačak osporava.
 • Menice i bankarske garancije se prihvataju isključivo po dogovoru i samo pod uslovom da je to moguće u pojedinačnim slučajevima.
 • Ukoliko je došlo do prekoračenja roka za plaćanje, ECOMEX doo Čačak ima pravo da računa kamatu na kašnjenje u visini zakonske zatezne kamate.
 • Ukoliko kupac/korisnik usluga nije izmirio svoje obaveze plaćanja, nije dao menice ECOMEX doo Čačak shodno odredbama Ugovora I odredbama ovih opštih pravila, ne pridržava se uslova plaćanja, i/ili suprotno dobrim poslovnim običajima otežava po bilo kom pravnom, ugovoronom ili vanugovornom odnosu naplatu kao i kod uvođenja postupka koji za cilj ima regulisanje dugova, ECOMEX doo Čačak ima pravo da sva svoja potraživanja odmah realizuje, uključujući ali se ne ograničavajući i na naplatu svih oblika šteta shodno pozitivno pravnim odredbama Republike Srbije, i to sve bez obzira na termin uzetih i nerealizovanih menica a što je kupac/korisnik usluga dužan da trpi.

7. Dostava robe i eventualna ograničenja

 • Termini i rokovi isporuke utvrđuju se Ugovorom.
 • Rok za isporuku i izvršenje usluga se produžava primereno merama u okviru radnih sporova, naročito ako je u pitanju štrajk i obustava rada, kao i kada nastupe nepredviđene okolnosti koje su van naše sfere uticaja, ukoliko te okolnosti imaju veliki uticaj na proizvodnju ili isporuku predmeta ili na sprovođenje usluge. To važi i kada okolnosti nastupe kod ECOMEX doo Čačak dobavljača. Početak i kraj takve vrste sprečenosti ECOMEX doo Čačak će u važnim slučajevima što je pre moguće saopštiti kupcu.
 • Kod prekoračenja roka za isporuku i izvršenje usluga kupac ima pravo da ECOMEX-u da novi primereni rok za isporuku, odnosno uslugu, i da posle neuspešnog isteka naknadnog roka odustane od ugovora. Kupac i/ili korisnik usluga nema pravo na zahtev za nadoknadu štete zbog prekoračenja roka po bilo kom pravnom osnovu.
 • Ukoliko isporuka kasni zbog razloga koji dolaze od strane kupca, njemu će se mesec dana posle objavljivanja/obaveštenja od strane ECOMEX doo Čačak da je spreman za isporuku obračunati troškovi koji su nastali zbog skladištenja, pri čemu ECOMEX doo Čačak ima pravo da potražuje ½ vrednosti robe za svaki započeti mesec.

8. Rokovi isporuke i usluga

 • Rokovi isporuke ili rokovi za pružanje usluga su ispunjeni ukoliko je do njihovog isteka predmet isporuke isporučen shodno ugovornim odredbama, ili ako je dato obaveštenje o spremnosti robe za otpremu, odnosno ako je pružena usluga.
 • Rok za isporuku i izvršenje usluga se produžava primereno merama u okviru radnih sporova, naročito ako je u pitanju štrajk i obustava rada, kao i kada nastupe nepredviđene okolnosti koje su van naše sfere uticaja, ukoliko te okolnosti imaju veliki uticaj na proizvodnju ili isporuku predmeta ili na sprovođenje usluge. To važi i kada okolnosti nastupe kod ECOMEX doo Čačak dobavljača. Početak i kraj takve vrste sprečenosti ECOMEX doo Čačak će u važnim slučajevima što je pre moguće saopštiti kupcu.
 • Izbor vrste prevoza, sredstva slanja, rute transporta i obima potrebnih zaštitnih sredstava, izbor špeditera ili prevoznika, kao i pakovanja su prepušteni ECOMEX doo Čačak.
 • Dozvoljene su delimične isporuke.

9. Mesto isporuke

 • Mesto isporuke se po pravili uređuje u Ugovoru.
 • Ukoliko mesto isporuke nije navedeno u Ugovoru ili nalogu, i ne postoji način se iz Ugovora nedvosimisleno utvrdi mesto isporuke, onda će se smatrati da je mesto isporuke magacin ECOMEX doo Čačak, a roba će se smatrati isporučenom kada se stavi na raspolaganje kupcu.

10. Troškovi transporta

 • Troškovi prevoza-transporta robe do kupca uvek padaju na teret samog Kupca, ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem.

11. Izjava o konverziji

 • Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

12. Politika reklamacija

Potrošač reklamaciju može izvršiti samo u pisanoj formi, odnosno u formi Zapisnika koji na licu mesta ima prodavac, neposredno u prodajnom objektu u kojoj je robu kupio isključivo uz fiskalni isečak, odnosno dokazom iz člana 6. ovog Pravilnika.

Rok za reklamaciju kupca je osam dana od dana prijema robe.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Potrošač može reklamaciju podneti i u pismenoj u formi u vidu zapisnika koji je sastavni deo ovog Pravilnika. Za reklamacije za kupljenu robu putem internet prodaje potrošač može uložiti pismeni prigovor pismeno i na e-mail adresu info@ecomex.co.rs .

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

 • naziv robe
 • ime, prezime, adresa i kontakt telefon potrošača – primaoca
 • datum prodaje
 • datum reklamacije
 • opis nedostatka na robi prema opisu potrošača
 • zahtev potrošača (otklanjanje greške kod robe, zamena ili vraćanje novca)
primedbe prodavca – u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili je posledica greške prodavca (proizvođača)
 • potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacija.
Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak ostaje prodavcu.

13. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
 • Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

14. Povraćaj sredstava

 • U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Ecomex je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

15. Prelazak rizika

 • Rizik prelazi sa prodavca na kupca u trenutku kada se roba preda špediteru, prevozniku, dostavljaču. U slučaju kada ECOMEX doo Čačak isporučuje robu, ECOMEX doo Čačak snosi rizik do isporuke na mesto prijema.
 • Vreme prelaska rizika sa prodavca na kupca navedeno u prethodnoj tački važi i za isporuke bez troškova ili za isporuke na teret prodavca.
 • Navodi iz prethodne dve tačke važe i za delimične isporuke.
 • Isporučenu neoštećenu robu će, čak i ako pokazuje neznatne nedostatke, preuzeti kupac.
 • Reklamaciju zbog nepotpune ili pogrešne isporuke kupac treba odmah po prijemu robe da naznači na dostavnici, odnosno na tovarnom listu, ili da najkasnije 8 dana po prijemu pošiljke obavestiti ECOMEX doo Čačak pismeni putem. U suprotnom, smatra se da je isporuka odobrena i da u svemu odgovara naručenoj robi iz Ugovora.

16. Viša sila

 • Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila, u skladu s ovim opštim uslovima i ugovorom, predstavlja nepredviđen ili neminovan događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja Ugovora (zemljotresi, rat, norme neposredne primene, štrajkovi, pandemije epidemije itd...).
 • Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora.
 • Sve buduće okolnosti koje mogu nastati, a na koje ECOMEX doo Čačak ne može uticati, a koje čine ispunjenje ugovora trajno ili privremeno nemogućim oslobađaju privredno društvo ECOMEX doo Čačak od odgovornosti a samim tim i obaveze naknade štete.
 • Ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje više od 90 dana.
 • ECOMEX doo Čačak preduzeće sve razumne mere predostrožnosti i u svakom trenutku obezbediti da postoji alternativni plan koji se tiče Razloga više sile, kako bi se osiguralo da se, koliko je to moguće, bez obzira na Razlog više sile, ispune obaveze ECOMEX doo Čačak na osnovu Ugovora, bez prekida ili izmena kao i u skladu sa svim drugim odredbama ovog Ugovora.

17. Transport

 • Ukoliko ECOMEX doo Čačak vrši transport shodno postiguntom i zaključenom Ugovoru, odnosno shodno odredbama i podacima iz izdate fakture i/ili po dogovoru, kupac i/ili korisnik usluga je u obavezi da pravovremeno obezbedi neophodne pripreme za prijem robe.

18. Povraćaj robe, storniranje

 • U slučaju poručivanja viška robe, ona se može vratiti samo uz prethodni dogovor i samo ako je roba neoštećena i u originalnom pakovanju. U slučaju povrata / dogovorenog storniranja, nastali troškovi se stavljaju kupcu i/ili korisniku usluga na račun.

19. Nesaobraznost

 • Prilikom poslovanja sa fizičkim licima upisanim u odgovarajući registar u odnosu na saobraznost primenjuju se pozitivno-pravne odredbe Republike Srbije pa se shodno tome pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
  1. ako odgovara opisu i ako ima svojstva robe koju je koji je dao ECOMEX doo Čačak pokazao kupcu kao uzorak ili model;
  2. ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata ECOMEX doo Čačak ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  4. ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane ECOMEX doo Čačak , proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 • ECOMEX doo Čačak prihvata odgovornost za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
  1. je postojala u času prelaska rizika na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao;

  2. se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

  3. јe kupac mogao lako uočiti, ukoliko je ECOMEX doo Čačak izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 • ECOMEX doo Čačak ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao kupac.
 • Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

20. Obaveštenje o nedostacima

 • Nakon prijema isporuke, kupac i/ili korisnik usluga će odmah izvršiti indentifikacionu proveru i prveru količine u skladu sa dokumentima o isporuci i proveriti da li postoje očigledne štete u transportu ili druga prepoznatljva spoljašnja oštećenja. Ako tokom ovakve provere kupac i/ili korisnik usluga otkrije nedostate o tome će odmah bez odlaganja obavestiti ECOMEX doo Čačak. O svim drugim nedostatcima koji nisu otkriveni nakon ovakog pregleda kupac i/ili korisnik usluga obavestiće privredno društvo ECOMEX doo Čačak u razumnom roku, a u skladu sa garantnim rokovima.

21. Garancija

 • Garantni rok je određen na garantnom listu i overen od strane ECOMEX doo Čačak

22. Intelektualno vlasništvo

 • Zaključivanje Ugovora sa kupcem i/ili korisnikom usluga ne predstavlja ustupanje intelektualne svojine tj. predmetni ugovor o prenošenju prava na prava autorskog vlasništva. Strane su saglasne da ECOMEX doo Čačak (ili povezana lica) ostaje vlasnik patenata, žigova kao i svake druge intelektualne svojine koja je u vlasništvu pre ili na dan zaključenja Ugovora sa kupcem i/ili korisnikom usluga i da je nastala van i nezavisno pravnih poslova sa kupcem i ili korisnikom usluga.

23. Poverljivost i zaštita podataka

 • Potpisivanjem Ugovora kupac i/ili korisnik usluga ovlašćuje ECOMEX doo Čačak da može da obrađuje podatke o ličnosti, uključujući osetljive podatke („Podaci o ličnosti“) kojima ECOMEX doo Čačak može da ima pristup u vezi sa ili kao rezultat realizacije Ugovora.
 • Kupac i/ili korisnik usluga i ECOMEX doo Čačak saglasni su da sve informacije koje saznaju prilikom izvršavanja Ugovora smatraju poverljivim i da imaju karakter poslovne tajne. Strane se obavezuju da nijedna od Strana neće iskoristiti, obelodaniti niti zloupotrebiti bilo koju od poverljivih informacija u odnosu na svaku od Strana.
 • Ovim kupac i/ili korisnik usluga preuzima sledeće:
  • da čuva kao strogo poverljive sve Poverljive informacije;
  • da neće koristiti nijednu Poverljivu informaciju za svrhu koja se razlikuje od svrhe ispunjenja Ugovora;
  • da neće učiniti dostupnim nijednu Poverljivu informaciju bilo kojem licu osim zastupniku, zaposlenom ili angažovanom licu u meri potrebnoj za ispunjenje ovog Ugovora.
 • Kupac i/ili korisnik usluga se smatra odgovornim za sva kršenja ovih odredbi i primenljive su na zastupnike, zaposlene ili angažovana lica kupca i/ili korisnika usluga

24. Zabrana primanja i davanja mita

 • Kupac i/ili korisnik usluga je dužan da u svakom trenutku poštuje sve propise o zabrani primanja i davanja mita prema pozitivnopravnim odredbama Republike Srbije. Kupac i/ili korisnik usluga ne sme, direktno ili indirektno, preko nekog trećeg lica, ponuditi, platiti, obećati ili odobriti nuđenje ili plaćanje neke finansijske ili druge koristi ili pogodnosti ili bilo čega od vrednosti bilo kom licu: (i) radi nepropisnog pribavljanja poslovne prednosti ili radi pribavljanja ili zadržavanja poslovanja; (ii) radi podsticanja nekog lica da nepropisno obavlja neku funkciju ili aktivnost, ili radi davanja nagrade za takvo postupanje; ili (iii) da nezakonito utiče, direktno ili indirektno, na neki postupak ili odluku nekog državnog službenika, zaposlenog, kandidata za javnu funkciju, subjekta pod kontrolom države ili neke političke partije.
 • Kupac i/ili korisnik usluga je dužan da odmah prijavi ECOMEX doo Čačak svaku stvarnu povredu ili sumnju na kršenje odredaba. Korisnik ili njegovi revizori ili zastupnici mogu s vremena na vreme izvršiti proveru usklađenosti Ugovora sa ovom klauzulom, a kupac i/ili korisnik usluga je dužan da u potpunosti sarađuje sa nekom takvom revizijom ili istragom sumnje kršenje odredaba.

25. Oslobođenje od odgovornosti

 • ECOMEX doo Čačak uložiće maksimalne napore da postavi ispravne i ažurne podatke na svoje internet strane. Međutim, karakteristike proizvoda, zalihe i cene mogu brzo da se promene, tako da ECOMEX doo Čačak ne uspe pravovremeno da ispravi podatke na internet stranicama. Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne predstavljaju svojstva proizvoda.

26. Žalbe

 • Privredno društvo ECOMEX doo Čačak poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača. Žalbe i reklamacije se mogu podnositi na elektronsku adresu: info@ecomex.co.rs ili redovnom poštom na adresu: Privredno društvo za proizvodnju usluge, unutrašnju i spoljnu trgovinu ECOMEX doo Čačak, ulica Bulevar Oslobodilaca 86.
 • ECOMEX doo Čačak učiniće sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešavanja svih sporova.

27. Nadležnost suda i ostalo

 • Ukoliko sporove nije moguće rešiti mirnim putem za sve sporove iz ovog Ugovora, pogotovo za sudske postupke, nadležni su merodavni sudovi Republike Srbije, shodno pravilima o stvarnoj i mesnoj nadežnosti propisanim važećim propisima.

Prijavite se za newsletter