Početna / Pravilnik o zaštiti potrošača

Pravilnik o zaštiti potrošača

Na osnovu člana 58. a u vezi članova 54. I 56. Zakona o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS“ br. 88/2021 od 11.9.2021. godine), PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU USLUGE, UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU ECOMEX doo ČAČAK, ulica Bulevar Oslobodilaca 86, Matični broj 07369123, PIB 100897904 (dalje: Rukovalac), u Čačku, dana 31.07.2023. godine godine, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANjA REKLAMACIJA
I OPŠTE ODREDBE


Član 1.

Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2.

Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o potrošačima.

Član 3.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Član 4.

Ako je proizvod u prodaji, a služi kao izložbeni primerak na takvim proizvodima mora da stoji naznaka „uzorak“ ili „nije za prodaju“. Isto tako ako se prodaje roba sa nedostatkom, ta roba mora fizički biti odvojena od ostale robe sa vidljivim nazivom ‘’roba sa nedostatkom’’.

PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 5.

Potrošač ima pravo da kod trgovca na malo vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe, ima pravo na pravnu sigurnost i informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima, pravo na obeštećenje kada je to opravdano.

Član 6.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da čuva fiskalni račun ili izvod iz poslovne Banke da je plaćanje izvršeno platnom karticom ili čekom u korist Ekomeks doo Čačak.

Član 7.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako ne sačuva fiskalni isečak, odnosno izvod iz poslovne banke u kojoj ima otvoreni tekući račun kao dokaz da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu gde se reklamira i u zakonom propisanom roku.

Član 8.

Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune, i jasne informacije o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe koju želi da kupi: osnovnim obeležjima robe koju želi da kupi, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu reklamacije, roku za reklamacije i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti potrošača.

Član 9.

Potrošač ima pravo da se upitom na e-mail: info@ecomex.co.rs informiše o svojim pravima uvidom u Zakon o zaštiti potrošača i Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija.

Član 10.

Obaveza prodavca je da potrošaču za kupljenu robu izda fiskalni račun sa svim propisanim elementima, propisanih članom 11. Zakona o zaštiti potrošača.

OBAVEZE PRODAVCA

Član 11.

Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 12.

Prodavac prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

Član 13.

Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe. Sva roba u prodaji mora biti propisno deklarisana i podaci na deklaraciji se ne mogu menjati od strane prodavca.

Član 14.

Prodavac je obavezan da proda potrošaču količinu koju traži ako ima tu količinu na raspolaganju.

Član 15.

Potrošaču se propisno ima upakovati roba, ako nije u propisanoj ambalaži (kutije). Ako se na zahtev potrošača vrši posebno pakovanje u pojednačne kese koje se posebno naplaćuju u vidu dodatnog troška iz člana 13. Zakona o zaštiti potrošača uz prethodnu obaevzu informisanja kupca.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Član 16.

Potrošač reklamaciju može izvršiti samo u pisanoj formi, odnosno u formi Zapisnika koji na licu mesta ima prodavac, neposredno u prodajnom objektu u kojoj je robu kupio isključivo uz fiskalni isečak, odnosno dokazom iz člana 6. ovog Pravilnika.

Rok za reklamaciju kupca je osam dana od dana prijema robe.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Potrošač može reklamaciju podneti i u pismenoj u formi u vidu zapisnika koji je sastavni deo ovog Pravilnika. Za reklamacije za kupljenu robu putem internet prodaje potrošač može uložiti pismeni prigovor pismeno i na e-mail adresu info@ecomex.co.rs .

U zapisnik o reklamaciji se unose sledeći podaci:

  • naziv robe
  • ime, prezime, adresa i kontakt telefon potrošača – primaoca
  • datum prodaje
  • datum reklamacije
  • opis nedostatka na robi prema opisu potrošača
  • zahtev potrošača (otklanjanje greške kod robe, zamena ili vraćanje novca)
primedbe prodavca – u vezi sa reklamacijom, posebno da li je do reklamacije došlo zbog pogrešnog rukovanja od strane potrošača ili je posledica greške prodavca (proizvođača)
  • potpisi potrošača i lica ovlašćenog za primanje reklamacija.
Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak ostaje prodavcu.

Član 17.

Lica ovlašćena za odlučivanje o reklamacijama biće određena posebnom odlukom direktora Društva i ista će biti istaknuta na vidnom mestu.

Član 18.

Ako je reklamacija opravdana, a potrošač zahteva da mu se vrati novac, potrošaču će se novac vratiti po fiskalnom računu ili izvodu iz poslovne banke.

Član 22.

Ako je reklamacija potrošača osnovana, a potrošač želi da zameni reklamiranu robu, privredno društvo će postupiti po zahtevu potrošača uz pravo zadržavanja da produži rok isporuke robe ukoliko nema na stanju predmetnu robu.

Član 23.

Za maloletna lica reklamaciju mogu izvršiti samo roditelj odnosno staratelj.

POSEBNI – SLUČAJEVI REKLAMACIJE

Član 24.

Ako se reklamira roba i utvrdi nedostatak društvo će postupiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, broj 88/2021 od 11.9.2021. godine).

Član 25.

Reklamacija na vraćen tzv „kusur“ može se prihvatiti samo prilikom naplate, odnosno po izdavanju fiskalnog isečka. Znači, potrošač prilikom naplate računa utvrđuje da li mu je u tačnom iznosu vraćena razlika između predatog sredstva plaćanja i vrednosti računa prema fiskalnom isečku. Posle udaljavanja potrošača sa mesta plaćanja, rekalmacija se ne može prihvatiti, o čemu se moraju obavesti potrošači.

NAKNADA ŠTETE

Član 26.

Potrošač ima pravo na naknadu štete u skaldu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, broj 88/2021 od 11.9.2021. godine).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Na sve što nije posebno predviđeno ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača.

Član 28.

Pravilnik stupa na snagu 31.07.2023. godine.

Direktor

Darko Đukić

Prijavite se za newsletter